back to top
19 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

“Tội có kết quả ngay trong hiện tại, và tội có kết quả trong đời sau”

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

“Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các tội”.

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo:

– Này các Tỳ kheo.

– Bạch Thế Tôn.

Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

– Có hai loại tội này, này các Tỳ kheo.

Thế nào là hai?

Tội có kết quả ngay trong hiện tại, và tội có kết quả trong đời sau.

Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ – Người ngu làm điều ác tội báo lớn

241412220_1059325514877651_260264371799253245_n

Và này các Tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại?

Ở đây, này các Tỳ kheo, có người thấy vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác.

Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi.

Họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt La-hầu khẩu hình … hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa) …đốt tay …khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt) …bì y hình (lấy vỏ cây làm áo) …linh dương hình (hình phạt con dê núi) …câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt) … tiền hình (cắt thịt thành đồng tiền) … khối chắp hình …chuyển hình …cao đạp đài …

Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu.

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: “Do nhân các ác nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô loại, áp dụng nhiều hình phạt sai khác.

Họ đánh bằng roi …họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình phạt như vậy”.

Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện tại, không có cướp phá tài sản của những người khác.

Này các Tỳ kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong hiện tại.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau?

Ở đây, có người suy xét như sau: “Quả dị thục của thân làm ác trong đời sau là ác và khổ.

Quả dị thục của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ.

Quả dị thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ.

Nếu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc ác, sao ta lại không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”.

Người ấy sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh.

Này các Tỳ kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau.

Này các Tỳ kheo, trên đây là hai loại tội.

Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải học tập như sau: “Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại.

Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau.

Chúng ta phải tránh xa các tội.

Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các tội”.

Như vậy, này các Tỳ kheo, các Thầy cần phải học tập.

Ðối với ai tránh xa các tội, này các Tỳ kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội

Theo Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương II – Hai Pháp – Phẩm Hình Phạt.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn