back to top
35.9 C
Chư Sê
Thứ Ba, 9 Tháng Tư, 2024

CATEGORY

Lời Phật Dạy

- Advertisement -spot_img

Một người thực sự có hai mắt theo lời Phật dạy

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: “Có ba hạng người, này các Tỷ kheo, có mặt ở...

Phật dạy sáu pháp không thối đọa

Việc tu tập, hướng thiện như bơi thuyền ngược nước, nếu không gắng sức chống chèo sẽ bị cuốn xuôi. Vì thế, biết bao...

Tôi không bị thương nhưng trúng mũi lao và sợi dây

Lợi danh là một trong những món dục hấp dẫn ở đời. Khi chưa đoạn trừ tâm tham thì tất nhiên chúng ta vẫn...

Tôi không bị thương nhưng trúng mũi lao và sợi dây

Lợi danh là một trong những món dục hấp dẫn ở đời. Khi chưa đoạn trừ tâm tham thì tất nhiên chúng ta vẫn...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Tôi không bị thương nhưng trúng mũi lao và sợi dây

Lợi danh là một trong những món dục hấp dẫn ở đời. Khi chưa đoạn trừ tâm tham thì tất nhiên chúng ta vẫn...

Người tu làm gì mà được tôn trọng, cung kính, cúng dường

Theo tuệ giác Thế Tôn, người tu chỉ cần hộ trì vững chãi sáu căn. Khi sáu căn được hộ trì, nghiệp mới được...

Phương châm tu học của người con Phật là “duy tuệ thị nghiệp”

Theo Thế Tôn, trong các pháp thuộc phần giác ngộ ấy, tuệ căn là tối thượng. Cũng như trong Bát Thánh đạo, chánh kiến...

Con đường thích đáng của người gia chủ

Theo tuệ giác của Thế Tôn, hộ trì chư Tăng với bốn vật dụng sẽ được phước báo sanh về cõi Trời. Sanh lên...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Hòa hợp mang lại hạnh phúc

Tăng già là đoàn thể xuất gia từ bốn người trở lên, sống chung thanh tịnh và hòa hợp. Đồng thời, chính sự thanh...

Phật dạy: Hội chúng Tỷ kheo thuần tịnh cường mạnh mới đem lại lợi lạc cho số đông

Sứ mạng của chư Tăng nói chung là tự hoàn thiện mình đồng thời góp phần mang đến an lạc, hạnh phúc cho chư...

Phật dạy tu pháp gì để chẳng rơi vào đường ác, thẳng đến Niết bàn

Chỉ cần “tâm dốc lòng tin”, “tâm hành lòng tin tha thiết” thì đời này “chẳng bị bại hoại rơi vào đường ác” và...

Tu tập tánh Không

Thực tập thiền quán Vô ngã nhằm trực nhận vô ngã tính (tánh Không) trong thân tâm cùng tất cả vạn pháp là chìa...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Latest news

- Advertisement -spot_img