back to top
22 C
Chư Sê
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2024

Duyên khởi chân ngôn Phật Dược Sư

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Chân ngôn Dược Sư, tên đầy đủ là Dược Sư quán đỉnh Đà la ni, là một chân ngôn trích trong kinh Dược Sư. Tu trì chân ngôn Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được bách bệnh nan y của thân, tâm bệnh, căn bản phiền não, thành tựu các thiện hạnh thế gian và công hạnh Phật sự xuất thế.

Audio
Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.

Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.

Nguyên văn kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết chân ngôn Dược Sư như sau:

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi đã chứng được đạo Bồ đề do ức bổn nguyện mà Ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bịnh khổ như da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn, hoặc trúng phải những thứ ếm đối, đồ độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị chết non. Muốn những chứng bịnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền nhập định, kêu là định: “Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh”. Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú đại đà-la-ni:

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát-xã, lủ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

(Tiếng Phạn: Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya prabha-rajaya tathagataya arhate samyak- sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!)

Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động phóng ra ánh đại quang minh làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bịnh khổ, hưởng được an vui.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy những người nào đang mắc bịnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ và vì họ nhứt tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống, thì những bịnh khổ ấy đều tiêu diệt.

Nếu có ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn. Đã không bịnh lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sanh về thế giới Tịnh Lưu Ly, không còn thối chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi, nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng, cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên.

(Trích “Kinh Dược Sư Bản nguyện công đức”)

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn