back to top
19.9 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Cùng ôn lại hạnh nguyện tu tập và độ sinh của Đức Phật Dược Sư

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Trong ngày rằm tháng Giêng, chúng con cùng nhau ôn lại hạnh nguyện tu tập và độ sinh của Ngài, để cùng nhắc nhở nhau noi theo tấm gương sáng ngời của đức Phật Dược Sư, luôn ban rải cho đời sự mát mẻ thanh lương, sự bình an hạnh phúc!

Audio
01

Kính lạy đức Phật Dược Sư

Ngày đó, dưới gốc cây Nhạc Âm thuộc thành Quảng Nghiêm, chúng sinh trong cõi Ta bà được nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về công hạnh tu tập và độ sinh của Ngài.

Từ một vị Bồ tát, phát Đại nguyện Bồ đề, Ngài đã phát ra 12 đại nguyện nhiệm mầu giúp cho chúng sinh đời sau ở muôn ngàn thế giới vượt thoát tai ương, chữa lành bao căn bệnh, để sống đời an vui trong chánh pháp nhiệm màu!

Hết thảy chư Phật thương xót chúng sinh là vì con người ở đời dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che khuất tâm trí, không hiểu nhân quả, không siêng sám hối, phóng túng tham lam, trộm cắp dâm dục, ác nghiệp đã tạo vô lượng vô biên, ác nghiệp oán cừu đã kết vô cùng vô tận, không hay không biết ngày càng sâu dày, đến nỗi thúc ngắn đời sống lâu dài mà thành chết yểu chết oan, cắt mất chức vị quan quyền mà thành thấp thỏi nghèo hèn, tước bỏ giàu sang sung túc mà thành nghèo khổ khốn cùng, chết non con trai con gái mà thành cô đơn lẻ chiếc, mắc vào chín cái chết ngang trái, sa xuống ba con đường ác đạo, ác báo nhiều cách, hoặc đời này hoặc kiếp sau, tơ tóc không sai, dù mau dù chậm chắc chắn phải trả!

Vì vậy mà xưa kia Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát ra đại 12 đại nguyện vĩ đại nhiệm màu, để cho người người được tắm gội trai giới, trì kinh lễ bái, cung thỉnh đức Phật Dược Sư 7 vị, trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn, đốt đến 49 ngày đêm không tắt, lại còn dạy làm tràng phan ngũ sắc và phóng sinh đến 49 loài sinh vật. Ai làm được thế, thì không chướng nạn nào không qua khỏi, không bệnh duyên nào không lành lặn!

Kính lạy Ngài, đệ tử chúng con phàm phu vô trí, sinh vào thời cách xa chánh pháp, lòng người nhiều điều tệ ác, phước mỏng tội dày, nghiệp trần còn nặng gánh vương mang. Từ lúc ra khỏi lòng mẹ đến hôm nay, đã chuốc vào thân tâm biết bao mầm mống của bệnh tật, đến nỗi làm gì cũng không toại nguyện, lại bị căn bệnh của tham lam, sân hận, si mê, tà kiến đẩy đưa, làm cho không tin Phật pháp, không tin thiện ác, phỉ báng cả thánh hiền, tàn hoại chùa tháp, tội lỗi đã gây tạo vô lượng vô biên, bút mực không sao diễn tả hết!

Hôm nay, trong ngày rằm tháng Giêng, chúng con cùng nhau ôn lại hạnh nguyện tu tập và độ sinh của Ngài, để cùng nhắc nhở nhau noi theo tấm gương sáng ngời của đức Phật Dược Sư, luôn ban rải cho đời sự mát mẻ thanh lương, sự bình an hạnh phúc!

Kính lạy Ngài

Trần gian bạc ác lắm thương đau

Tội chướng dày sâu khó nhẹ buông

Kính nguyện từ bi thường gia hộ

Dược Sư đại nguyện hóa bình an.

Kính nguyện Ngài thường xót thương, gia hộ cho đệ tử chúng con sống đời bình an, vượt thoát trần sa ách nạn, vững tâm Bồ đề, tinh tấn tu tập, hộ trì Chánh pháp, phụng báo ơn Phật!

Nam Mô Đông Phương Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật chứng minh!

Vì sao đầu năm cầu an cần tụng kinh, niệm Phật Dược Sư?

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn