back to top
21.7 C
Chư Sê
Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, 2024

Tại sao niệm Phật mà được phước như vậy?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Một là do nương theo đại nguyện của Đức Phật A Mi Đà. Hai là do tất cả các vị Phật đã tu vô lượng kiếp tất cả các pháp thiện, vì hành tất cả các pháp thiện để lợi ích cho tất cả chúng sanh.

Ngài hy sinh tất cả từ vật chất cho đến cả thân mạng cũng không ngoài mong muốn đem đến sự an lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.

Do đó mà Ngài mới được thành Phật. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm tổng công đức lành của Phật mà cũng là nguyện tu các công đức lành ấy. Do đó cũng được vô lượng công đức.

Kết quả đúng không sai, bởi đó là nguyên tắc. Tịnh độ được xây dựng trên nền tảng tịnh giới, có giữ giới thanh tịnh là có Tịnh độ. Chúng ta tu các thiện pháp, các thiện pháp chính là giới. Mười phương chư Phật cũng như thế không ngoài Tịnh giới.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Người tu tịnh độ cần có đầy đủ ba yếu tố như Sư ông Vạn Đức đã dạy: tín, nguyện, hạnh, nếu đầy đủ ba yếu tố trên thì chắc chắn sanh cực lạc.

‘‘Giới, định, tuệ thoát Ta Bà

Tín, nguyện, hạnh sanh Cực Lạc’’

Mùa an cư năm nay được các chư Tôn đức Hòa thượng đến chùa giảng dạy rút ra được kinh nghiệm cũng như bấy lâu nay Sư ông dạy cũng như thế, làm tăng thêm lòng tin của hành giả, không còn nghi ngờ gì nữa. Tịnh độ được chính Đức Phật Bổn Sư dạy qua các bộ kinh chính đó là: kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng, kinh A Mi Đà và các chư Tổ đã truyền thừa xiển dương. Cuối cũng chỉ rốt tha thiết phát nguyện xưng niệm hồng danh Nam mô A Mi Đà Phật:

Đức Phật A Mi Đà

Là vô thượng y vương

Nếu bỏ đây không cầu

Ấy là kẻ cuồng si !

Một câu hồng danh Phật

Là thuốc diệu Mi Đà.

Nếu bỏ đây không uống.

Thật lầm to lắm mà!

(Sưu tầm)

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn