back to top
22.6 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Nghi thức này rất có lợi ích, sẽ giúp hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng công đức, mong tất cả mọi người có thể tinh tấn hành trì. Thực hiện nghi thức sau trước bàn thờ Phật hoặc có thể quán tưởng đang ở trước bàn thờ Phật mà hành nghi thức.

01

Mỗi câu niệm Phật thì lạy một lạy, các phần còn lại thì thành tâm tụng đọc. 

Nam Mô Tất Cả Chư Phật Tôn Pháp Thánh Hiền Tăng Trong Khắp Cả 3 Đời 10 Phương Cùng Tận Cõi Hư Không.

Nhất Tâm Đảnh Lễ (đọc câu này trước mỗi câu niệm danh hiệu Phật bên dưới đây):

1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni Phật

2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Kim Cang Bất Hoại Phật

3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Quang Phật

4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Long Chủng Tôn Vương Phật

5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Quân Phật

6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Hỷ Phật

7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Hỏa Phật

8.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Quang Phật

9.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bất Không Kiến Phật

10.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Phật

11.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Phật

12.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dõng Thí Phật

13.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Phật

14.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Thí Phật

15.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thủy Thiên Phật

16.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiên Thủy Thiên Phật

17.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hiền Cát Tường Phật

18.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Chiên Ðàn Cát Tường Phật

19.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Lượng Oai Đức Phật

20.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Quang Đức Hoa Phật

21.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Cát Tường Phật

22.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Na La Diên Cát Tường Phật

23.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hoa Cát Tường Phật

24.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật

25.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

26.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tài Cát Tường Phật

27.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Niệm Cát Tường Phật

28.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật

29.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Đế Thắng Tràng Vương Phật

30.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Du Bộ Công Ðức Phật

31.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ðấu Chiến Thắng Phật

32.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dũng Kiện Cát Tường Phật

33.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Phổ Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật

34.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật

35.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Tu Di Sơn Vương Vương Phật

Nhất Tâm Đảnh Lễ (đọc câu này trước mỗi câu niệm danh hiệu Phật bên dưới đây):

1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật

2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật

3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật

4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật

5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật

6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật

7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Tất cả thế giới Chư Phật Thế Tôn hy hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ ; hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy; hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ; năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối.

Nay Chư Phật Thế Tôn xin chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước Chư Phật Thế Tôn mà thưa lời như vầy: hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Đề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, như Chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật hiện tại hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối

Các phước đều tùy hỷ

Và công đức Chư Phật

Nguyện thành trí vô thượng

Khứ, lai, hiện tại, Phật

Tối thắng trong chúng sanh

Biển vô lượng công đức

Nay con quy mạng lễ.

Một là lễ kính Chư Phật

Hai là xưng tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng dường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân

Bảy là thỉnh Phật ở lâu nơi đời

Tám là thường theo Phật học

Chính là tùy thuận chúng sanh

Mười là khắp đều hối hướng.

Hết nghi thức thì hành giả cầu nguyện, hồi hướng tùy ý. Sau đó lạy Phật lui ra..

Cách hồi hướng công đức

Chúc tất cả quý Phật tử tinh tấn thực hành nghi thức chân thành, thành tâm được nhiều an lành, hạnh phúc.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn