31.8 C
Chư Sê
Thứ Ba, 28 Tháng Năm, 2024

28 điều lợi ích khi niệm danh hiệu, đọc tụng và cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ tát

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Bồ tát Địa Tạng là một trong vị Bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Bồ tát Địa Tạng có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh.

Trong kinh Địa Tạng nói: Nếu có người niệm danh Bồ tát Địa Tạng Vương ngàn lần, kiên trì ba năm, Bồ tát sẽ phái thần Thổ địa là vị Phúc đức chánh thần bảo vệ họ trọn đời, khiến họ không gặp tai ương họa hại, được sống an ổn, y thực đầy đủ, tài phú dần tăng.

Trong kinh Địa Tạng nói: Nếu có người niệm danh Bồ tát Địa Tạng Vương ngàn lần, kiên trì ba năm, Bồ tát sẽ phái thần Thổ địa là vị Phúc đức chánh thần bảo vệ họ trọn đời, khiến họ không gặp tai ương họa hại, được sống an ổn, y thực đầy đủ, tài phú dần tăng.

Ðức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ tát: “Lóng nghe! lóng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho.

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.

2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.

3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.

5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.

6. Những bịnh tật không đến nơi thân.

7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.

8. Không có bị hại vì trộm cướp.

9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.

10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.

11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.

12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.

13. Thân tướng xinh đẹp.

14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.

15. Hoặc làm bực vua chúa.

16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.

17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.

18. Quyến thuộc an vui.

19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.

20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.

21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.

23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.

24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.

25. Các bực Thánh ngợi khen.

26. Căn tánh lanh lợi thông minh.

27. Giàu lòng từ mẫn.

28. Rốt ráo thành Phật.

Lại vầy nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:

1. Mau chứng bực Thánh.

2. Nghiệp ác tiêu diệt.

3. Chư Phật đến ủng hộ.

4. Không thối thất Bồ Ðề.

5. Bổn lực được tăng trưởng.

6. Việc đời trước đều rõ biết.

7. Rốt ráo thành Phật.”

Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện. 

Cách quy y và phát nguyện với Bồ tát Địa Tạng

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn