Thần chú Đại Bi có công năng gì?

Chú Đại bi là thần chú quen thuộc, rất phổ biến, được Tăng Ni và Phật tử trì tụng hàng ngày, có mặt hầu hết trong các kinh Nhật tụng và nghi thức tụng niệm.
Thần chú Đại Bi có công năng gì?

Theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tập 2, tr.1218), thần chú Đại Bi, Phạn ngữ Mahàkàrunikacitta-dhàrani, Hán dịch Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Thần Chú, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú nói về công đức nội chứng của Bồ tát Quán Thế Âm.

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành:

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 

2. Thường sinh vào nước an ổn, 

3. Thường gặp vận may,

 4. Thường gặp được bạn tốt, 

5. Sáu căn đầy đủ, 

6. Tâm đạo thuần thục, 

7. Không phạm giới cấm, 

8. Bà con hòa thuận thương yêu, 

9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 

10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 

11. Có của báu không bị cướp đoạt, 

12. Cầu gì đều được toại ý, 

13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 

14. Được gặp Phật nghe pháp, 

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

– Không bị 15 thứ hoạnh tử:

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 

2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 

3. Chết vì oan gia báo thù, 

4. Chết vì chiến trận, 

5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 

6. Chết vì rắn độc, bò cạp, 

7. Chết trôi, chết cháy, 

8. Chết vì bị thuốc độc, 

9. Chết vì trùng độc làm hại, 

10. Chết vì điên loạn mất trí, 

11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 

12. Chết vì người ác trù ếm, 

13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 

14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 

15. Chết vì tự tử.

Chú đại bi: Những lợi ích khi trì tụng, Chú đại bi tiếng Việt và tiếng Phạn

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

5/5 - (1 bình chọn)
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Bài viết liên quan

Nguồn gốc của Chú Đại Bi và sự linh ứng khi đọc tụng

Nguồn gốc của Chú Đại Bi và sự linh ứng khi đọc tụng

Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh, nên đã nói ra thần chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này, để mang đến lợi ích an vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai.

Có thể bạn quan tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đọc tiếp