nhà đại giáo dục

Đức Phật, nhà Đại Giáo dục

Chúng ta hãy tìm hiểu Đức Phật dạy cho nhân loại những gì, hay gần ta hơn, Đức Phật dạy chúng ta những gì khi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật