Nguyên nhân thất bại ở đời

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật