back to top
19.7 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Nghi thức niệm Phật tại gia dễ thực hành

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Trước khi thực hiện các nghi thức niệm Phật hằng ngày tại nhà, bạn cần chuẩn bị y phục ngay thẳng và đứng hướng về bàn thờ Phật. Trong trường hợp nhà không có bàn thờ Phật, bạn quán tưởng chư Phật thường trú khắp mười phương, sau đó lễ bái, tụng kinh, niệm Phật bình thường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Bởi thân khẩu ý phát sinh ra

Hết thảy con nay nguyện sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh dắt dìu đại chúng, hết thảy không ngại.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát lòng bồ đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

Công đức niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn