Vô thường

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con ngựa thuần chủng

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con ngựa thuần chủng

Này các Tỷ-kheo, như vậy thuở trước, các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Còn ông được sống trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thối thất tinh tấn?

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật