Văn khấn cúng giao thừa ngoài trời

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật