Văn khấn cúng giao thừa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật