phước và tội theo nhân quả

Không gì vượt ngoài luật nhân quả

Luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người, không tin tưởng vào bất cứ điều gì vượt ngoài nhân quả, tự

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật