Trang chủ - phước đức tùy hỷ thẻ lưu trữTổng 1 bài
  • Giá trị to lớn của tùy hỷ công đức

    Giá trị to lớn của tùy hỷ công đức

    Thế nào là tùy hỷ công đức ? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh phúc. Nghĩa là thấy ai có cái gì tốt, cái gì lành, cái gì hạnh phúc, chúng ta đều hoan hỷ phát tâm vui mừng như chính mình được và cố công giúp đỡ khiến họ được toàn vẹn. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, đạo đức chúng ta sẵn…