ơn đức sinh thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật