Những lời dạy vàng của Đức Phật

Thọ giới đối với sự an lạc của mọi người

Thọ giới đem đến cuộc sống an lạc, dù giàu hay nghèo Các vị giới tử, Hôm nay các vị đến đây để lãnh thọ giới pháp của Phật. Đó là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ sự thọ giới mà chúng ta trở thành một Phật tử chân chính, lợi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật