người Phật tử với lời dạy của Đức Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật