Hóa độ của đức Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật