hai sự cúng dường phước báu lớn nhất

Hai sự cúng dường tối thượng

Bình bát cơm ngàn nhàThân chơi muôn dặm xa.Mắt xanh nhìn người thế Mây trắng hỏi đường qua. Cuộc đời của đức Thế Tôn từ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật