gieo trông thiện căn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật