Trang chủ - Đức Phật dạy chúng sanh diệt trừ tam độc tham sân si thẻ lưu trữTổng 1 bài
  • Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

    Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

    Để chữa trị các căn bệnh về thân tâm của chúng sinh, Đức Phật đã đem hết thời gian của đời mình diễn thuyết Tam tạng mười hai bộ kinh điển, chỉ ra từng toa thuốc điều trị thân tâm. Đức Phật như vị lương y cứu chữa nỗi thống khổ của chúng sanh “Hết thảy các pháp đều do duyên sinh, và cũng đều do duyên mà diệt”. Duyên sinh duyên diệt, sinh lão bệnh tử trong cõi trần gian phù…