首页 - Đức Phật cứu độ chúng sanh vượt dịch nạn 的标签存档1
  • Đức Phật có thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi dịch COVID-19 hay không?

    Đức Phật có thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi dịch COVID-19 hay không?

    Một người bạn hỏi chúng tôi rằng “Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nạn đại dịch Covid-19 không?” và chúng tôi đã trả lời “không”. Nghe câu trả lời “không” làm cho người bạn nản lòng, vì họ nghĩ rằng: Đức Phật không cứu rỗi họ được. Quan niệm đúng đắn về sự “cứu độ” của Đức Phật Trong Phật giáo không có thuật ngữ “cứu rỗi”, mà có chữ “độ”, nghĩa là giúp, giáo hóa, giảng…