Cúng dường

Xin nhớ lẽ chân thường tại tâm

Xin nhớ lẽ chân thường tại tâm

Không ai sống mãi trăm năm / Thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời / Không ai biết được tuổi trời / Mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật