corona virus

Khổ đau đến từ đâu?

Khổ đau đến từ đâu?

Tham dục luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, không ai sống trên đời mà chẳng tham, chỉ khác nhau là mức độ tham dục nặng hay nhẹ, thô hay tế mà thôi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật