Chùa Mỹ Thạch

Làm thế nào để phân biệt kinh Phật và kinh ngụy tạo?

Làm thế nào để phân biệt kinh Phật và kinh ngụy tạo?

Vấn: Làm thế nào để biết đâu là kinh do Phật thuyết và đâu là kinh ngụy tạo? Nếu vô tình tụng kinh ngụy tạo nhưng con tưởng là kinh Phật thì có bị mang tội không? Tại sao lại có kinh ngụy tạo? Con xin tri ân Sư rất nhiều

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật