báo hiếu của người phật tử

Mùa tuyết rơi - Ngày Phật thành đạo

Mùa tuyết rơi – Ngày Phật thành đạo

Nhờ những lời Phật dạy Huy đã vượt qua nhiều đau khổ trong tận cùng, hoán chuyển bao nguồn năng lương sân hận tiêu cực thành nguồn năng lựợng hiểu thương bao dung tràn đầy an lạc…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật