Trang chủ - Bài viết - Lời Phật Dạy(Trang 2)Tổng 35 bài
 • Thọ giới đối với sự an lạc của mọi người

  Thọ giới đối với sự an lạc của mọi người

  Thọ giới đem đến cuộc sống an lạc, dù giàu hay nghèo Các vị giới tử, Hôm nay các vị đến đây để lãnh thọ giới pháp của Phật. Đó là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ sự thọ giới mà chúng ta trở thành một Phật tử chân chính, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh và làm cho Phật pháp miên trường giữa thế gian. Vì lẽ đó…
 • Phật dạy pháp ' dứt trừ sầu lo'

  Phật dạy pháp ‘ dứt trừ sầu lo’

  Để an vui, người con Phật hằng quán sát vô thường là đặc tính của thế gian. Trong vũ trụ này, chỉ có sự vô thường mới thực sự thường hằng. Nói cách khác là không hề có sự vĩnh cửu, thường hằng. Đây là tuệ giác lớn mà chúng sinh cần có để vượt ra khỏi khổ. Ái biệt ly, giây phút con người cảm nhận rõ sự vô thường của cuộc đời Khi cha…
 • Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo

  Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo
  Kinh nói: “Ninh tĩnh an tường giả, thiền định trung lai.” Nghĩa là người điềm tĩnh khoan thai, là đến từ thiền định. Tham thiền tu định là pháp môn tu trì quan trọng của Phật giáo. Thông qua công phu của thiền định, Phật tính vốn có trong mỗi con người, sẽ hiển lộ. Thông qua công phu của thiền định, Chân như (tathata) Phật tính (buddha-dhatu) vốn có trong mỗi con người, sẽ hiển lộ. Đây là con đường tu trì xưa nay mà các tông phái lớn Phật giáo đều thực hành. Thiền là gì ? Thiền, Phạn ngữ là dhyana (thiền-na), Pali…