首页 - Bài viết - Hướng Dẫn Tu(第2页)8
  • Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia

    Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia
    Ở nước ta hay những người Việt ở nước ngoài, hầu hết mọi nhà đều có ban (bàn) thờ, hiếm thấy có gia đình nào không có ban thờ, dù là thờ Phật, thờ Thần, thờ Gia tiên, Thổ công, Thần tài hay thờ một vị nào đó. Tuy vậy, cũng không ít gia đình khá mù mờ về việc thờ phụng, dẫu biết “cái tâm” mới là cốt lõi nhưng “hình thức” cũng chính là để thể hiện cái tâm của mình. Vì vậy, cách lập bàn thờ Phật, gia tiên thế nào cho trang nghiêm, cũng là điều mà chúng ta cần quan tâm…
  • Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo

    Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo Những điều cần biết về tham thiền của Phật giáo
    Kinh nói: “Ninh tĩnh an tường giả, thiền định trung lai.” Nghĩa là người điềm tĩnh khoan thai, là đến từ thiền định. Tham thiền tu định là pháp môn tu trì quan trọng của Phật giáo. Thông qua công phu của thiền định, Phật tính vốn có trong mỗi con người, sẽ hiển lộ. Thông qua công phu của thiền định, Chân như (tathata) Phật tính (buddha-dhatu) vốn có trong mỗi con người, sẽ hiển lộ. Đây là con đường tu trì xưa nay mà các tông phái lớn Phật giáo đều thực hành. Thiền là gì ? Thiền, Phạn ngữ là dhyana (thiền-na), Pali…