Thích Nhuận Lộc

Avatar of Thích Nhuận Lộc

Một ngày bình thường của Đức Phật diễn ra như thế nào?

Một ngày của Đức Phật Ðức Phật đã thị hiện ra nơi đời, đến với chúng sanh không cần phải bấm đốt ngón tay đây là lần vô lượng thứ mấy. Ngài đến với chúng sanh với tâm từ bi thương cảm. Giúp chúng sanh thấy và ngộ nhập vào biển trí của chư Phật …

Một ngày bình thường của Đức Phật diễn ra như thế nào? Read More »